สัมมนาห้องสมุดมนุษย์ครั้งที่ 7

สัมมนาปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย Human Library
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน