เชิญทดลองใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS)

1

เชิญทดลองใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) โดยสามารถเข้าใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) : เป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการและสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 13 ฐานข้อมูล ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับเพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิเช่น ฐานข้อมูล ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science ทั้งนี้ยังรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks(NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว(Single Search)
URL :: 
https://search.ebscohost.com/ แล้วเลือก EBSCO Discovery Service