«

»

Apr 25

เชิญทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill

eb
เชิญทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill โดยสามารถเข้าทดลองใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill ประกอบด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย(e-book) 100 ชื่อเรื่อง ของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill 
URL :: portal.igpublish.com/iglibrary/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>