ปิดบริการยืมเพื่อสำรวจหนังสือประจำปี

close invent

แผนกงานห้องสมุดและแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ขอแจ้งการงดให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2557 เพื่อทำการสำรวจทรัพยากรฯประจำปี
ขออภัยในความไม่สะดวก

Leave a Reply

Your email address will not be published.