เชิญชวนเข้าอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ opac

annouce
เพื่อให้นักศึกษาสามารถสืบค้นฐานข้อมูลและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนติ(OPAC 2.0) โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและแจ้งความประสงค์ได้ที่แผนกงานห้องสมุด โทรศัพท์ภายใน 2850

Leave a Reply

Your email address will not be published.