งานตลาดนัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 10

งานตลาดนัดการเรียนรู้ครั้งที่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

Leave a Reply

Your email address will not be published.