เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Access English

เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Access English
Access English เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำไปใช้เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(AEC)
URL :: https://accessenglishnow.com/platform
ช่วงเวลาให้บริการ :: 1 ม.ค. 60 – 31 ธ.ค. 60

Leave a Reply

Your email address will not be published.