ขอเชิญใช้งาน Human Library Digital


ขอเชิญใช้งาน Human Library Digital หรือหนังสือมีชีวิตดิจิตอล ซึ่งประกอบไปด้วยหนังสือมีชีวิต 4 เรื่อง โดย ศิลปินแห่งชาติ อ.ทวี รัชนกร ผศ.ดร. คงศักดิ์ สังฆมานนท์ รศ.กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์ และคุณไพล เพราะผักแว่น
สามารถเข้าใช้งานได้ที่ ::  http://library.oarit.rmuti.ac.th/e-book/site/ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.