«

»

Apr 20

miniTCDC CENTER

“เชิญพบกับ miniTCDC CENTER ได้ที่แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1”

miniTCDC CENTER หรือโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค เป็นความร่วมมือระหว่าง TCDC และสถาบันการศึกษาส่วนภูมิภาค ในการเชื่อมโยงภาคการศึกษา ผู้ประกอบการ และองค์กรภาครัฐส่วนท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และยังเป็นการขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ด้านการออกแบบและผลัก ดันธุรกิจสร้างสรรค์ระดับชุมชนในท้องถิ่น ให้สามารถผสานภูมิปัญญาดั้งเดิมและองค์ความรู้ใหม่ ๆ เสริมสร้างศักยภาพที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>