เชิญทดลองใช้ GALE ACADEMIC ONEFILE


รายละเอียด :: ประกอบไปด้วยวารสารทั้งหมดกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ อีกมากมาย
URL :: http://www.infotrac.galegroup.com/itweb?db=AONE
ระยะเวลา :: 1 พฤษภาคม 2560 – 30 กันยายน 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published.