«

»

May 29

เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Bloomsbury Collection

ฐานข้อมูล Bloomsbury Collection
รายละเอียด :: ฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ที่ให้บริการเนื้อหาที่มีคุณภาพด้านสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น การเมืองการปกครอง การศึกษา แฟชั่น ออกแบบ การละคร ฟิล์ม สื่อ กฎหมาย ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ที่มาจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ อาทิ Hart Publishing, Continuum, Berg, The Arden Shakespeare, T&T Clark, Bristol Classical Press,…. มากกว่า 5,000+ ชื่อเรื่อง สามารถ Download, Print, Share, Citation มาพรัอมเครื่องมือการใช้งานต่างๆ ในฐานข้อมูล
URL :: www.bloomsburycollections.com
ระยะเวลา :: 1 มิถุนายน – 31 กรกฏาคม 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>