«

»

May 30

เชิญทดลองใช้ Bloomsbury Fashion Central

ฐานข้อมูล Bloomsbury Fashion Central
รายละเอียด :: ฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีเนื้อหาทางการออกแบบ รูปภาพ แฟชั่น เครื่องแต่งกาย สิ่งทอ เครื่องประดับ ที่อยู่ในรูปแบบของผลงานวิจัยทางการศึกษา หนังสือตำราเรียน สารานุกรม นิทรรศการ และคลังรูปภาพ สามารถเข้าไปสืบค้น Save, Print, Note, Share,…พรัอมเครื่องมือการใช้งานต่างๆ ในฐานข้อมูล
URL :: www.bloomsburyfashioncentral.com
ระยะเวลา :: 1 มิถุนายน – 31 กรกฏาคม 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>