กิจกรรมอบรมการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published.