คณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาเข้าเยี่ยมชมสำนักฯ


เมือ่วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์อภิชาต ติรประเสริฐสิน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะผู้บริหาร และบุคลากร สวส. ต้อนรับคณะศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ในโครงการเส้นทางการศึกษาและประกอบอาชีพในโลกแห่งอนาคต ประกอบด้วย คณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนบ้านมาบมะค่า โรงเรียนบ้านหนองตาคง และโรงเรียนประชาสามัคคี เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 100 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published.