«

»

Jun 23

คณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาเข้าเยี่ยมชมสำนักฯ


เมือ่วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์อภิชาต ติรประเสริฐสิน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะผู้บริหาร และบุคลากร สวส. ต้อนรับคณะศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ในโครงการเส้นทางการศึกษาและประกอบอาชีพในโลกแห่งอนาคต ประกอบด้วย คณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนบ้านมาบมะค่า โรงเรียนบ้านหนองตาคง และโรงเรียนประชาสามัคคี เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 100 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>