นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.