นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

วันที 25 กันยายน 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 

Leave a Reply

Your email address will not be published.