นักศึกษาสาขาการจัดการ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3

Leave a Reply

Your email address will not be published.