ขอแจ้งการปิดบริการ

แจ้งการปิดให้บริการในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560 เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วมโครงการการพัฒนาการดำเนินงานด้านคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx)

Leave a Reply

Your email address will not be published.