มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เข้าศึกษาดูงานแผนกงานห้องสมุด และแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.