แจ้งการปิดให้บริการ

แจ้งการปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 7 ส