เชิญใช้งานฐานข้อมูล Scopus

Scopus URL :: https://www.scopus.com/

Scopus เป็นฐานข้อมูลสาระสังเขปและอ้างอิงบทความวิชาการที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ใหญ่ที่สุด ครบครันด้วยเครื่องมือบรรณมิติที่ใช้เพื่อติดตาม วิเคราะห์และแสดงให้เห็นภาพของงานวิจัย โดยฐานข้อมูลจะมีสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ มากกว่า 22,794 เรื่อง จากสำนักพิมพ์กว่า 5,000 แห่งทั้วโลก ครอบคลุมทั้งสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ สังคมศาสตร์ รวมทั้งศิลปะและมนุษยศาสตร์ Scopus มีบทความถึง 67 ล้านบทความ ย้อนไปตั้งแต่ ปี 1823 ซึ่ง 84% ของบทความเหล่านี้มีการอ้างอิงตั้งแต่ปี 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published.