เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

       รายละเอียด   :   ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ อีกมากมาย

        URL    :   http://infotrac.galegroup.com/itweb?db=AONE
  ระยะเวลาการใช้งาน  :  วันที่ พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published.