ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(OPAC 2.0)
โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและแจ้งความประสงค์ได้ที่ แผนกงานห้องสมุด โทรศัพท์ภายใน 2850