นักศึกสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้บริการสำนักฯ

วันที่ 1 ส.ค 261 นักศึกสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.