นักศึกษาเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 11 กันยายน 2561 นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3