นักศึกษาเข้าร่วมอบรมการใช้บริการสำนักวิทยฯ

วันที่ 6 กันยายน 2561 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมอบรมการใช้บริการสำนักวิทยฯ