การเปิดให้บริการช่วงสอบปลายภาค

การเปิดให้บริการช่วงสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 (วันที่ 16-29 ตุลาคม 2561)