งานตลาดนัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 13

งานตลาดนัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 13 วันที่ 8 – 10  มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน