นักศึกษาเข้ารับการอบรมการใช้งานฐานข้อมูล

IMG_9661
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 นักศึกษาสาขาการเงิน ปวส. ปี 1 ห้อง ก และห้อง ข เข้ารับการอบรมการใช้งานฐานข้อมูล e-Books ,ThaiLIS และการสืบค้น OPAC 2.0 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 12C

ถ้านักศึกษาท่านใดสนใจเข้าอบรมการใช้งานฐานข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่ คุณอุไรลดา ชูพุทธพงษ์ แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published.