แจ้งการเลื่อนกำหนดคืนหนังสือ

สำหรับผู้ใช้บริการที่มีกำหนดส่งหนังสือในระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 สามารถคืนหนังสือได้ในวันที่ 13 เมษายน 2563 โดยไม่คิดค่าปรับเกินกำหนดส่ง