EBSCO เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูล

EBSCO เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้

Art & Architecture Complete เป็นฐานข้อมูลงานวิจัยด้านศิลปะที่มีข้อมูลฉบับเต็มวารสาร นิตยสารและหนังสือรวมถึงการจัดทำดรรชนีและบทคัดย่ออย่างละเอียด เป็นประโยชน์สำหรับศิลปิน นักวิชาการและนักออกแบบด้านศิลปะ ครอบคลุมงานศิลปะชั้นเลิศงาน ศิลปะตกแต่งและงานพาณิชย์ ตลอดจนสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมการออกแบบ
ครอบคลุมเนื้อหา
• วารสารข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 360 ชื่อเรื่อง
• หนังสือข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 200 ชื่อเรื่อง
• ดรรชนีและบทคัดย่อของนิตยสาร วารสารและ สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการเกือบ 790 ชื่อเรื่องและหนังสือมากกว่า 220 ชื่อเรื่อง
• คอลเล็กชันภาพมากกว่า 63,000 ภาพ
 
URL ตรงเพื่อการเข้าใช้งาน : https://bit.ly/3aZMG7v