การใช้งานนอกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของทางมหาวิทยาลัย ของฐานข้อมูล GALE

ประชาสัมพันธ์การใช้งานนอกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของทางมหาวิทยาลัย ของฐานข้อมูล GALE 💻
โดยเลือกหนังสือ แล้วเลือก Sign in with Google แล้ว Login ด้วยอีเมล์ของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน xxxxx@rmuti.ac.th และรหัสผ่านส่วนบุคคล ก็จะสามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา