New Normal – 6 ขั้นตอนการให้บริการ

6 ขั้นตอนการให้บริการ ตามแนวชีวิตวิถีใหม่ ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการ และลงทะเบียนการเข้าใช้บริการ