กิจกรรมอบรมการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ