กิจกรรมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ