ProQuest จัดการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักพิมพ์ ProQuest จัดการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ผ่าน webinars สำหรับผู้ใช้งานในภูมิภาคอาเซียน โดยผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนในหัวข้อที่สนใจตามวันและเวลา ที่ URL :: https://bit.ly/3jMFYqd