อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ScienceDirect

ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ScienceDirect

ในวันที่ 17 พ.ย. 2563 เวลา 09.30 – 11.00 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://bit.ly/3mbefAB
หรือสแกน QR Code ในภาพ