อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 อาจารย์และนักศึกษาจาก สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมแผนกงานห้องสมุด และแผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเอง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ