สำนักพิมพ์ ASME เปิดให้ทดลองใช้งานวารสาร

สำนักพิมพ์ ASME จะเปิดให้ทดลองใช้งานวารสารของ ASME จำนวน 30 ชื่อเรื่อง ซึ่งครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาในการทดลองใช้งานจำนวน 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 พย.- 14 ธค. 2563
โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ URL : https://asmedigitalcollection.asme.org/