ขอเชิญทดลองใช้งานบริการฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ (NewsCenter)

ขอเชิญทดลองใช้งานบริการฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ (NewsCenter)

ระยะเวลาทดลอง: 4 – 28 ก.พ. 64
Username: lib01@zrmuti
                          lib02@zrmuti
                          lib03@zrmuti
                          lib04@zrmuti
                          lib05@zrmuti
Password: test (ใช้เหมือนกันทุก username)