Category: การจัดการความรู้

การจัดการความรู้ประจำเดือนกันยายน 2557

IMG_0062

เมื่อวันที่ 5 กันยาน 2557 เวลา 13.30น. ได้ดำเนินการจัดการความรู้ ประจำเดือนกันยายน 2557 ในหัวข้อเรื่อง “การสื่อสารภายในองค์กรโดยผ่านเว็บไซต์ของฝ่าย” โดยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการ นายสุเทพ ยนต์พิมายเป็นวิทยากร ณ แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1

IMG_0065 IMG_0069 IMG_0077 IMG_0082