Category: ประชาสัมพันธ์

หนังสือใหม่ประจำเดือนมิถุนายน 2563

หนังสือใหม่ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ณ บริเวณแผนกงานห้องสมุด ชั้น 1…

New Normal – 6 ขั้นตอนการให้บริการ

6 ขั้นตอนการให้บริการ ตามแนวชีวิตวิถีใหม่ ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการ และลงทะเบียนการเข้าใช้บริการ…

หนังสือใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

หนังสือใหม่ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ณ แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1…

American Chemical Society (ACS) จะจัดให้มีการอบรมผ่านเว็บ

สำนักพิมพ์ American Chemical Society (ACS) จะจัดให้มีการอบรมผ่านเว็บให้กับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีความสนใจ โดยมีรายละเอียดวันเวลา และหัวข้อการบรรยาย ดังนี้…