Category: ประชาสัมพันธ์

เชิญทดลองใช้ Testing and Education Reference Center (TERC)


Testing and Education Reference Center (TERC) เป็นแหล่งของข้อมูลที่สำคัญในการค้นหาข้อมูลทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อตั้งแต่ระดับมัธยมปลายไปจนถึงระดับปริญญาเอก และรวมไปถึงวิทยาลัยการอาชีวะต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกาและบางประเทศทางยุโรปนอกจากนี้ยังให้แนวข้อสอบหรือแบบฝึกหัดของแบบทดสอบต่างๆที่ใช้ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละโปรแกรมวิชาที่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งกำหนด อาทิเช่น ความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น TOFLE หรือ TOEIC เป็นต้น หรือ การทดสอบในด้านอื่นๆ เช่น GMAT เป็นต้น
ช่วงเวลาให้บริการ :: ตั้งแต่วันนี้ – 31 ส.ค. 60
URL :: http://infotrac.galegroup.com/itweb/gvrlasia10?db=TERC&id=thrmuti

เชิญทดลองใช้ Gale Lingo

Gale Lingo ฐานข้อมูลที่ช่วยส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ โดยเนื้อหาเป็นชุดเรื่องราวต่าง ๆ ให้ผู้ใช้ได้ติดตาม พร้อมบทเรียนและลูกเล่นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ผู้ใช้ได้พัฒนาทักษะในหลาย ๆ ด้าน
ช่วงเวลาให้บริการ :: ตั้งแต่วันนี้ – 31 ส.ค. 60
URL :: http://infotrac.galegroup.com/itweb/gvrlasia10?db=LNGO&id=thrmuti

คณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาเข้าเยี่ยมชมสำนักฯ


เมือ่วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาตราจารย์อภิชาต ติรประเสริฐสิน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะผู้บริหาร และบุคลากร สวส. ต้อนรับคณะศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ในโครงการเส้นทางการศึกษาและประกอบอาชีพในโลกแห่งอนาคต ประกอบด้วย คณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนบ้านมาบมะค่า โรงเรียนบ้านหนองตาคง และโรงเรียนประชาสามัคคี เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 100 คน

แจ้งการปิดให้บริการ

ขออภัยในความไม่สะดวก…