Category: ประชาสัมพันธ์

นักศึกษาเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 11 กันยายน 2561 นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3…

แจ้งการปิดให้บริการ

ลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50%

กิจกรรมลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50% ตั้งแต่วันที่ 20-31 สิงหาคม 2561…

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ