Category: ประชาสัมพันธ์

แจ้งการปิดให้บริการ

ลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50%

กิจกรรมลดค่าปรับเกินกำหนดส่ง 50% ตั้งแต่วันที่ 20-31 สิงหาคม 2561…

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ

นักศึกสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้บริการสำนักฯ

วันที่ 1 ส.ค 261 นักศึกสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ