Category: ประชาสัมพันธ์

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยดานังเข้าศึกษาดูงาน

IMG_1001เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยดานัง ประเทศเวียดนาม เข้าศึกษาดูงานแผนกงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

IMG_1014IMG_1021

ขอแจ้งยกเลิกการติดกำหนดส่งคืนทรัพยากร

แผนกงานห้องสมุดขอแจ้งยกเลิกการติดกำหนดส่งคืนทรัพยากร โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบวันกำหนดส่งคืนทรัพยากรได้ที่http://wopac.rmuti.ac.th/  แล้วเข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันกับระบบบัญชีอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย (ขั้นตอนตามรูป)

903520_501185266596910_1016828871_o

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2556 เจ้าหน้าที่แผนกงานห้องสมุด แผนกงานศูนย์การเรียนด้วยตนเองและแผนกงานเทคโนโลยีการศึกษา ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ณ แผนกงานห้องสมุด ฝ่ายวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ทีมพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

882829_486297621419008_187059133_o

บริษัท EBSCO Publishing ได้ทำการเปิดให้เข้าทดลองใช้งานระบบสืบค้น

บริษัท EBSCO Publishing ได้ทำการเปิดให้เข้าทดลองใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service(EDS) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 13 ฐานข้อมูล ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search) สามารถเข้าทดลองใช้งานระบบสืบค้นได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 โดยสามารถเข้าใช้ระบบสืบค้นผ่านทาง URL ดังนี้
1. URL : http://search.ebscohost.com/ และเลือก Ebsco Discovery Service
2. URL ตรงเพื่อการเข้าใช้งาน EDS : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip%2Cuid&profile=eds

 

295676_479281392120631_466046599_n