Category: e-book

อบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ScienceDirect

ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ScienceDirect

ขอเชิญทดลองใช้งาน SE-ED E-Library

ขอเชิญทดลองใช้งาน SE-ED E-Library

ฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO เปิดให้ใช้ฟรี

ฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO เปิดให้ใช้ฟรี ถึง 30 มิถุนายน 2563 💻📚

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ในวันที่ 2 ต.ค. 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น.
สอบถามเพิ่มเติม เบอร์ภายใน 2852 แผนกงานห้องสมุด ชั้น 2…