Category: e-book

ขอเชิญใช้งาน Human Library Digital

ขอเชิญใช้งาน Human Library Digital  ซึ่งจะได้พบกับหนังสือมีชีวิตทั้ง 6 เรื่อง ได้แก่ ศิลปินแห่งชาติ อ.ทวี รัชนีกร รศ.กาญจนา คันสุวรรณรัตน์ ผศ.ดร. คงศักดิ์ สังฆมานนท์ คุณไพล เพราะผักแว่น คุณกำปั่น บ้านแท่น และคุณวัฒนา ป้อมชัย

โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ :: http://library.oarit.rmuti.ac.th/e-book/site/…

ขอเชิญใช้งาน Human Library Digital


ขอเชิญใช้งาน Human Library Digital หรือหนังสือมีชีวิตดิจิตอล ซึ่งประกอบไปด้วยหนังสือมีชีวิต 4 เรื่อง โดย ศิลปินแห่งชาติ อ.ทวี รัชนกร ผศ.ดร. คงศักดิ์ สังฆมานนท์ รศ.กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์ และคุณไพล เพราะผักแว่น
สามารถเข้าใช้งานได้ที่ ::  http://library.oarit.rmuti.ac.th/e-book/site/ 

เชิญทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill

eb
เชิญทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill โดยสามารถเข้าทดลองใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill ประกอบด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย(e-book) 100 ชื่อเรื่อง ของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill 
URL :: portal.igpublish.com/iglibrary/