Category Archive: ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

Sep 01

เชิญทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library(WEL)


ชิญทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library(WEL)…

Aug 15

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ …

Jul 24

กิจกรรมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560
หากต้องการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สามารถติดต่อสถอบรายละเอียดได้ที่ แผนกงานห้องสมุด ชั้น 1 โทร.2850…

Jul 20

วิดีโอสอนวิธีการค้นหาหรือสืบค้นข้อมูลบน EDS

วิดีโอสอนวิธีการค้นหาหรือสืบค้นข้อมูลบน EBSCO Discovery Service(EDS) :: คลิก!!

คู่มือการใช้งาน EBSCO Discovery Service(EDS) ในรูปแบบ :: คลิก!!

Jul 11

เชิญใช้งานห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอเชิญใช้งานห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

Jun 28

เชิญทดลองใช้ Testing and Education Reference Center (TERC)


Testing and Education Reference Center (TERC) เป็นแหล่งของข้อมูลที่สำคัญในการค้นหาข้อมูลทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อตั้งแต่ระดับมัธยมปลายไปจนถึงระดับปริญญาเอก และรวมไปถึงวิทยาลัยการอาชีวะต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกาและบางประเทศทางยุโรปนอกจากนี้ยังให้แนวข้อสอบหรือแบบฝึกหัดของแบบทดสอบต่างๆที่ใช้ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละโปรแกรมวิชาที่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งกำหนด อาทิเช่น ความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น TOFLE หรือ TOEIC เป็นต้น หรือ การทดสอบในด้านอื่นๆ เช่น GMAT เป็นต้น
ช่วงเวลาให้บริการ :: ตั้งแต่วันนี้ – 31 ส.ค. 60
URL :: http://infotrac.galegroup.com/itweb/gvrlasia10?db=TERC&id=thrmuti

Jun 27

เชิญทดลองใช้ Gale Lingo

Gale Lingo ฐานข้อมูลที่ช่วยส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์ โดยเนื้อหาเป็นชุดเรื่องราวต่าง ๆ ให้ผู้ใช้ได้ติดตาม พร้อมบทเรียนและลูกเล่นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ผู้ใช้ได้พัฒนาทักษะในหลาย ๆ ด้าน
ช่วงเวลาให้บริการ :: ตั้งแต่วันนี้ – 31 ส.ค. 60
URL :: http://infotrac.galegroup.com/itweb/gvrlasia10?db=LNGO&id=thrmuti

May 30

เชิญทดลองใช้ Bloomsbury Fashion Central

ฐานข้อมูล Bloomsbury Fashion Central
รายละเอียด :: ฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีเนื้อหาทางการออกแบบ รูปภาพ แฟชั่น เครื่องแต่งกาย สิ่งทอ เครื่องประดับ ที่อยู่ในรูปแบบของผลงานวิจัยทางการศึกษา หนังสือตำราเรียน สารานุกรม นิทรรศการ และคลังรูปภาพ สามารถเข้าไปสืบค้น Save, Print, Note, Share,…พรัอมเครื่องมือการใช้งานต่างๆ ในฐานข้อมูล
URL :: www.bloomsburyfashioncentral.com
ระยะเวลา :: 1 มิถุนายน – 31 กรกฏาคม 2560

Page 1 of 712345...Last »