Category: ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สำนักพิมพ์ American Chemical Society (ACS) จัดอบรม

สำนักพิมพ์ American Chemical Society (ACS) จะจัดให้มีการอบรมผ่านเว็บให้กับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีความสนใจ โดยมีรายละเอียดวันเวลา และหัวข้อการบรรยาย ดังนี้…

สำนักพิมพ์ IEEE ได้จัดเสวนาออนไลน์ฟรีสำหรับนักศึกษา

สำนักพิมพ์ IEEE ได้จัดเสวนาออนไลน์ฟรีสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่สนใจ โดยวิทยากร 3 ท่านจากประเทศสิงคโปร์ ออสเตรเลียและจีน…

ProQuest จัดการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักพิมพ์ ProQuest จัดการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ผ่าน webinars สำหรับผู้ใช้งานในภูมิภาคอาเซียน โดยผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนในหัวข้อที่สนใจตามวันและเวลา ที่ URL :: https://bit.ly/3jMFYqd

กิจกรรมร่วมตอบคำถามชิงรางวัล

ทางสำนักพิมพ์ Emerald ได้จัดกิจกรรมร่วมตอบคำถามชิงรางวัล
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสืบค้นฐานข้อมูลของสำนักพิมพ์ Emerald
ระยะเวลาร่วมสนุก ในระหว่างวันที่ 12-31สิงหาคม 2563 โดยมีของรางวัลดังนี้