Category: ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

Sep 08

เชิญชวนใช้งาน EDS search

EDS copyEDS Search เป็นเครื่องมือสำหรับสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ 13 ฐานที่สำนักงานอุดมคณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับ รวมทั้งฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ และฐานข้อมูลอื่นๆที่ทางห้องสมุดบอกรับเอง โดยผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว(single search)…

Aug 25

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ODB copyเพื่อให้นักศึกษาสามารถสืบค้นฐานข้อมูลและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนติ(OPAC 2.0) โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและแจ้งความประสงค์ได้ที่แผนกงานห้องสมุด โทรศัพท์ภายใน 2850…

Apr 28

ทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English

laureate_logo
บริษัทบุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้เปิดทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission
โดยสามารถใช้งานผ่าน URL :: http://accessenglishnow.com/platform ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 รวมระยะเวลา 4 เดือน เพียงแค่นิสิต/นักศึกษามารับ username และ password จากห้องสมุด เพื่อนำไปล๊อกอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคล ในขั้นต้นจะมีให้จำนวน 1,000 account

วิธีสมัคร Access English

Apr 20

เชิญทดลองใช้ Academic OneFile และ National Geographic Virtual Library

gale

Academic OneFile คือแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับบทความในรูปแบบเอกสารฉบับเต็มที่ได้รับการตรวจทานผลงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากวารสารและแหล่งอ้างอิงชั้นนำของโลก อีกทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และครอบคลุมเนื้อหาสหสาขาวิชา มีบทความมากว่า 60 ล้านในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม PDF และ HTML ซึ่งมีการอัปเดตทุกวัน และยังสามารถจัดพิมพ์ สามารถแปลภาษาเนื้อหาได้กว่า 20 ภาษาต่างชาติ อ่านออกเสียงให้ฟังได้ ดาวน์โหลดไฟล์เสียงรูปแบบ MP3, แชร์ไปสู่ facebook, Google, Twitter และอื่นๆมากมาย

National Geographic Virtual Library คือแหล่งข้อมูลนิตยสารชื่อดังที่รู้จักกันเป็นอย่างดี สามารถอ่านได้ตั้งแต่ฉบับแรกของโลกในปี คศ.1888 ซึ่งหาไม่ได้จากแผงหนังสือในปัจจุบันมาพร้มเทคโนโลยีอันทันสมัย เช่น สามารถค้นหาทุกเรื่องราวที่มีการตีพิมพ์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อ่านออกเสียงให้ฟังได้ ค้นหารูปภาพอย่างละเอียด ค้นดูความถี่ของคำสืบค้น เป็นต้น นอกจากนี้ในส่วนของเนื้อหา People, Animals …

Feb 26

อบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ opac

IMG_0744

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3

IMG_0747 IMG_0741 IMG_0749

Feb 20

เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลมัลติมีเดียของสำนักพิมพ์ Binumi

binumiด้วยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลมัลติมีเดียของสำนักพิมพ์ Binumi ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน โดยท่านสามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2558 รวมระยะเวลา 3 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูลดังนี้
ฐานข้อมูลมัลติมีเดียของสำนักพิมพ์ Binumi
รายละเอียด : 
เป็นฐานข้อมูลมัลติมีเดียขนาดใหญ่ของสำนักพิมพ์ Binumi ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการผลิตสื่อวีดิโอเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย วีดิโอคลิป (Video Clip) ภาพนิ่ง (Image Stills) และแทร็กเสียง (Audio Tracks) …

Jan 07

ทดลองใช้งานฐานข้อมูล COMMUNICATION & MASS MEDIA COMPLETE

ebsco
ด้วย EBSCO Information Services จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าหน่วยงานของท่านสามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2558 รวมระยะเวลา 12 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้
ฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete
รายละเอียด : เป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์ …

Oct 28

เชิญชวนเข้าอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ opac

annouce
เพื่อให้นักศึกษาสามารถสืบค้นฐานข้อมูลและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนติ(OPAC 2.0) โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและแจ้งความประสงค์ได้ที่แผนกงานห้องสมุด โทรศัพท์ภายใน 2850…